Get Adobe Flash player

ประกาศ ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมด่วนที่สุด

 

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เตรียมเอกสารตามที่แจ้งและให้แนบส่งเจ้าหน้าที่ด่วนที่สุด ไม่เกินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น ถ้าท่านไม่ส่งหรือไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล สังกัดวัด เอกสารที่ขาด
วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 พระวิโรจน์ วชิโร/สร้อยเสนา บ้านโนนสูง ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัด
2 พระบัญฑิต สุเมธโส/ยอดดี บ้านหนองบัวเลิง ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัด
3 พระสุบรรณ โสภณสีโล/บินทุรัน ดอนสนามชัย ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัด
4 พระอุไร ปุณฺณโก/แสนยะบุตร ดงบ้านนา มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด สำเนาทะเบียนบ้าน
5 พระอธิการแสวง สีลเตโช/เบญจศิล หนองจิก บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม สำเนานักธรรม+สำเนาบัตรเก่า
6 พระสมาน จิตฺตสนฺโต/จงใจสิทธิ์ ศรีสว่าง รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด สำเนานักธรรม
7 พระมหาวิทยานุวัฒน์ ปญฺญาวโร/ศรีสุระ ดงบ้านนา มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด สำเนาทะเบียนบ้าน
8 พระเฉลิมชาติ สุชาโต/ขมวดทรัพย์ สุรพิมพาราม กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก
9 พระอัมพร นนฺทวโร/เวียงนนท์ โพธาราม โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก
10 พระสมพร อาภาธโร/ทอนศรี ประทุมทอง โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด สำเนานักธรรม
11 พระอธิการประยุทธ คุณยุตฺโต ท่าสองคอน บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก
12 พระกฤษดา กลฺยาโณ/ชมสา ป่าโนนพริก ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก
13 พระทศพล ขนฺติโก/แก้วโสภา โพธาราม โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก
14 พระมนูล สุจิตฺโต/แก่นโส บ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัด
15 พระแสง วชิโร/คะดีเวียง โพธิพฤกษาราม ท่าตูม ท่าตูม ร้อยเอ็ด สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก
16 พระกรกมล ปภากโร/อาญาเมือง หนองบัว หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ สำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรเก่า+วุฒิการฯ
17 พระสุขโข ธีรธมฺโม/อุ่นแก้ว จำนรรจ์ กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ สำเนานักธรรม
18 พระมหาเทวกุล เทวนนฺโท/ฝุ่นทอง สว่างหนองแวง หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บัญชีเป็นสามเณร
19 พระธีรวัฒน์ ธมฺมธโร/แก้วโพธิ์ ศรีรัตน์ (วัดป่าสีแก้ว) สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด สำเนานักธรรม
20 พระเชิดพงษ์ ยตินฺธโร/บุตรดา สระทอง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด บัญชีเป็นสามเณร
21 พระวีระชัย ถิรปญฺโญ/ศรีคำภา มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บัญชีเป็นสามเณร
22 พระวิทยา อตฺตทนฺโต/สง่าศรี พยัคภูมิวราราม ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บัญชีเป็นสามเณร
23 พระนันทพงษ์ ชยานนฺโท/อาปัดชิง หัวดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บัญชีเป็นสามเณร+สุทธิหน้าสังกัดวัด
24 พระมีฤทธิ์ ฐิตธมฺโม/ศรีลัย สระเกษ ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด สำเนาวุฒิการศึกษาทางโลก+นักธรรม
25 พระทวีศักดิ์ ฐิตวิริโย/สิทธิโพธิ์งาม สระปทุม บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด สำเนาทะเบียนบ้าน
26 พระสุทัศน์ สจฺจวโร/จันทะคาม หนองยูง หนองแวง เมือง ร้อยเอ็ด สำเนาทะเบียนบ้าน
27 พระชัยยุทธ สุเมโธ/ผดุงสมัย ดอนไผ่ นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัด
28 พระอภิชาติ อาสโภ/แป้นเงิน ศรีรัตน์ (วัดป่าสีแก้ว) สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด บัญชีเป็นสามเณร+สุทธิหน้าสังกัดวัด
29 พระโชคชัย อุตฺตโม/พัฒนสาร ป่าแซงแหลมโนนสวรรค์ แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัด
30 พระทนงศักดิ์ ทินฺนญาโณ/สงครามภู สระแก้ว ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด สำเนาทะเบียนบ้าน
31 พระอนุชา อภิวงฺโส/ผลาผล ป่าพุทธกิติธรรม วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บัญชีเป็นสามเณร
33 พระสมคิด อนามโย/วงณะรัตน์ บ้านหัวแฮด รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัด
34 พระชาตรี จตฺตมโล/ชุมแสง หนองสมบูรณ์ โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด สำเนาวุฒิการศึกษา+สุทธิหน้าสังกัดวัด
35 พระพิชัย กิตฺติคุโณ/วงสุเพ็ง ป่าสุ่ม อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด สำเนาหนังสือสุทธิ
36 พระเกียรติศักดิ์ ญาณธโร/ตามชัย ป่าปอภาร ปอภาร เมือง ร้อยเอ็ด บัญชีเป็นสามเณร+ไม่เซ็นต์ชื่อท้ายคำร้อง
37 พระอธิการอนันต์ วิสารโท/วงษาปัดนา พันธุวาส โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด สำเนาบัตรเก่า
38 พระอุดมศักดิ์ อินฺทโชโต/เนตรมุข คงคาวารี พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด สำเนานักธรรม
39 พระสถาพร ถาวโร/ไชยน้ำอ้อม ป่ายาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด สำเนาทะเบียนบ้าน
40 พระรัตน์ สุภทฺโท/แมดเจริญ สว่างอารมณ์ บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด สำเนาทะเบียนบ้าน
41 พระประสพ สิริปญฺโญ/พรมศร อุตมพิชัย ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด สำเนาทะเบียนบ้าน
             
  หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่และส่งเอกสารตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้นด่วนที่สุด ไม่เกินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นี้เท่านั้น
                 ถ้าท่านไม่ส่งตามที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครพระสอนศีลธรรมประจำปีงบประมาณ 2559 นี้

 

หน่วยงานต่างๆ

 

 

สถิติการเข้าชม

019312
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
52
47
222
18800
812
1240
19312

IP ของคุณคือ: 54.144.73.205
23/02/2018/ 19:54